Anadolu Yatırım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tarih: 12.12.2017

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (“Anadolu Yatırım” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Anadolu Yatırım tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Anadolu Yatırım olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz verileriniz, görsel verileriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz (özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.);

Şirketimiz tarafından yatırım faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmetlerin (şubelerimiz ve çağrı merkezi vb. vasıtasıyla) sunulabilmesi ve bu amaçla bilgilerinizin güncellenmesi, sunulan hizmetlere ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirmelerin ve uyarıların yapılabilmesi ve yatırım faaliyetleri kapsamında sözleşmelerin kurulmasına ve aracılık edilmesi veya ifası ve sözleşme şartlarının ve müşteri taleplerinin yerine getirilmesi dahil söz konusu faaliyetler için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

 • Tahsis edilecek limitin teminatına ilişkin kefalet ve ipotek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli kanallar (çağrı merkezi, internet, posta, faks, internet şubesi, şube ve diğer resmi kurumlar vs.) vasıtasıyla iletilen müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, memnuniyetinin sağlanması, çağrı merkezi vasıtasıyla müşteri taleplerinin yerine getirilmesi sırasında kalite standartlarının sağlanması amacıyla ses kaydının alınması,
 • Yatırım analiz faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuat uyarınca gerekli takip, uyarı, bilgilendirme, raporlama ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz işlemlerinin yasal mevzuat ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun bir şekilde yürütülmesi, idari ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,
 • Anadolu Yatırım Genel Müdürlük veya şubelerimizin ziyaret edilmesi halinde güvenlik kameralarıyla görüntülerinin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kimlik verisinin kayıt altına alınması,
 • Şirketimiz internet ağına bağlanmanız halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan erişim kayıtlarınızın tutulması,
 •  Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve Şirket içi inceleme raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, veri güvenliğinin temini,

 

amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Ayrıca, Anadolu Yatırıma ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına bağımsız denetçilere, Anadolubank A.Ş.’ye, Takasbak’a, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na,SPK’na,BİST’a, BDDKya, avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, arşiv şirketleri,kurye şirketleri, anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, elektronik ya da fiziki ortamlarda sözlü veya yazılı olarak veya şahsen genel müdürlük ya da şubelerimize gelmeniz halinde, çağrı merkezi, internet kanalları, e-posta, bizzat şube ve genel müdürlüklerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; iletilen talepler, internet sitemiz üzerinden, kargo şirketler, halka açık kaynaklar (İTO, Ticaret Sicili vs.) ve temsilcilerinizin ilettiği bilgiler vasıtasıyla, şube ve genel müdürlüklerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri vasıtalarıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Kimlikteyidinizin yapılması sağlanarak, Şubelerimize başvurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Kurumumuz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.Ekli Dökümanlar